Strona Główna · Artykuły · Standaryzacja ślōnskij godki · NARODOWA OFICYNA ŚLĄSKA · Forum · Linki · Kategorie Newsów 21.08.2019 03:14:53
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Standaryzacja ślōnskij godki
NARODOWA OFICYNA ŚLĄSKA
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 64
Najnowszy Użytkownik: Jerzy Sorek
News
Mułzumanie dostrzegają problem śląski
Newsy "To stopniowe uświadamianie sobie i wdrażanie praw człowieka widoczne dziś w krajach muzułmańskich odbija taki sam proces, który zachodził (i nadal zachodzi, choć na innym — jeśli tak można to określić — stadium), w Europie. Dotyczy on w ostatnich dekadach, w krajach Zachodu, praw homoseksualistów, praw imigrantów, praw mniejszości etnicznych, czy praw ateistów. Starczy przypomnieć takie istotne dziś w przypadku Polski kwestie, jak brak prawnego uregulowania związków partnerskich, trudności czynione Ślązakom w nadawaniu prawnej formy swym organizacjom, przeludnienie w więzieniach i stosowanie tzw. „aresztu wydobywczego" czy — odnośnie wolności słowa -stosunkowo szeroki zakres artykułów naszego Kodeksu Karnego dotyczących zniewagi (Narodu, Rzeczpospolitej, prezydenta, przedstawiciela obcego państwa, godła i flagi, uczuć religijnych, funkcjonariuszy publicznych lub konstytucyjny organ RP)."
Jest to fragment z artykułu do którego link jest poniżej.
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8078/k,3
Informację podesłał Kozubek Gregor
aleksandraro dnia 02.06.2012 10:42:19 · 0 Komentarzy · 647 Czytań · Drukuj
Polskie obozy koncentracyjne
Newsy Jak na ironię Adam Rotfeld inicjator sprzeciwu wobec określenia „polskie obozy koncentracyjne” z ust samego Baracka Obamy usłyszał o „polskim obozie śmierci”. Siedmioletnie starania byłego ministra spraw zagranicznych spełzły na niczym. Na dodatek nie umiał szybko się zreflektować i zwrócić Obamie uwagę na błąd obrażający Polaków.
(...)
Policzek, który otrzymał niechcący A. Rotfeld od samego Obamy może wreszcie nauczy, że ukrywana prawda wychodzi bardzo często na jaw i to nie zawsze w tej formie jakiej by się chciało. Z jednej strony żal Rotfelda, który przeżył Holokaust, lecz z drugiej strony sam chciał historię fałszować.
aleksandraro dnia 30.05.2012 11:44:49
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 920 Czytań · Drukuj
Skandal z nagrodą Silesia Press
Newsy Roczniok Andrzej Ślązakożerczyni Teresa Semik z Dziennika Zachodniego została nagrodzona w konkursie Silesia Press za wywiad z szowinistą polskim Józefem Musiołem.
aleksandraro dnia 26.05.2012 12:21:41
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 679 Czytań · Drukuj
Ręce precz od kościoła
Newsy W trakcie dyskusji wokół tzw. Śląskiego Okrągłego Stołu, która toczy się na Górnym Śląsku, jak Filip z konopi wyskoczył Michał Smolorz z tekstem „Kościół porzuca Ślązaków”. Z samego tytułu można wnosić, że Kościół (w domniemaniu katolicki) odcina się od Ślązaków. Już wewnątrz artykułu dowiadujemy się, że to określane przez M. Smolorza jako ruchy ślązakowskie, nie mogą liczyć na wsparcie Kościoła.
Określenie „ruch ślązakowski” było historycznie używane w formie poniżającej starania Ślązaków o swoje prawa. Ale to tylko dygresja. Ja wolę określenia, że są to ruchy na rzecz praw Ślązaków.
aleksandraro dnia 16.05.2012 08:54:43
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 813 Czytań · Drukuj
Apel do uczonych
SZANOWNI UCZENI,
Piszę w imieniu środowiska, które doprowadziło do wpisania języka śląskiego 18.07.2007 na tzw. listę języków świata (prowadzoną wspólnie przez Bibliotekę Kongresu, SIL International i Infoterm) oraz do nadania kodu ISO 639-3 „SZL” językowi śląskiemu. Inne ważne osiągnięcia tegoż środowiska to doprowadzenie do złożenia w Parlamencie RP pierwszego projektu ustawy o nadaniu językowi śląskiemu statusu języka regionalnego (2007), jak i do zwołania dużej konferencji popularno-naukowej „Śląsko godka jeszcze gwara czy już jednak język” w dniu 30.06.2008 w Sali Sejmu Śląskiego oraz powołania grupy osób, która ustandaryzowała zapis języka śląskiego w 2009 r. Ponadto w ramach Narodowej Oficyny Śląskiej (NOS) działającej od 2003 r. wydano już kilkanaście tytułów książek w języku śląskim, a ponad 60 o Śląsku, w tym trzytomowy Słownik polsko-śląski zawierający 27 tys. słów. Co więcej wydawnictwo to ma w dorobku napisanie i wydanie pierwszej książki do nauczania języka śląskiego według programu nauczania do klasy I szkoły podstawowej (Ślabikorz ABC – B. Grynicz, A. Roczniok), jak również publikację pierwszego artykułu naukowego po śląsku (Sztandaryzacyjo ślōnski godki –Tartu 2011 w: Лингвокультурное простpатво Современной Европы через призму малых и больших языков). Książki wydane przez NOS były recenzowane w czasopismach naukowych (np. The Sarmatian Review i Zeitschrift fuer Osteuropa-Forschung). NOS dokonuje i wydaje tłumaczenia na język śląski wierszy Kryłowa, Lermontowa, Schillera, jak również wydawnictwo to stanowiło inspirację dla filmu dokumentalnego (Die Hutschaliks aus Oberschlesiens –WDR 2012).
W marcu 2012 w Sejmie RP złożony został przez grupę posłów po raz trzeci projekt ustawy o dopisanie języka śląskiego do Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (z 2005 r.). Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie tej inicjatywy. Forma poparcia jest dowolna. Może to być parę słów skreślonych i odesłane jako odpowiedź na tego maila, można też inicjatywę tą wesprzeć tradycyjnym listem napisanym na papierze i przesłanym na adres Narodowej Oficyny Śląskiej (41-800 Zabrze ul. Ślęczka 2b/3).
Prosiłbym bardzo o podpisanie się pod przesłanym poparciem aktualnym tytułem naukowym, z zaznaczeniem placówki naukowej, przy której jest się obecnie afiliowanym.
Zebrane oświadczenia poparcia od naukowców zostaną po zakończeniu akcji złożone w Sejmie RP, o czym wszystkich powiadomię.
Z wielką radością przyjmę wszelkie sugestie dotyczące uczonych, do których warto było by się zwrócić z prośbą o takie poparcie.
Pozdrawiam,
Andrzej Roczniok

ZOCNE SZKOLŌNE,
Szrajbuja ku Wōm ôd tych, kere doprowadziōły co ślōnsko godka 18.07.2007 ôstała doszrajbowano ku tzw. liście szprachōw welta (ciōngnōm ta lista cuzamyn Bibljotyka Kōngresa, SIL Inetrnational a Infoterm) ôroz ku nadōniu ślōnskij godce koda ISO 639-3 „SZL”. Ze inkszych ważniejsze rychtōnkōw tyj czelodki je doprowadzynie do wciepniyńcio ku Polskiymu Parlamyntowi piyrszego projekta zakōna ô nadōniu slōnskij godce statusa godki regijōnowyj (2007), jako i ku zrychtowaniu wielgij kōnferyncyje popular-szkolōnyj 30.06.2008 we Zale Sejma Ślōnskigo, jako tyż sebranie czelodki, kero wysztandaryzowała szrajbowanie ślōnskij godki we 2009 r. Ku tymu bez Ślōnsko Nacyjowo Ôficyna (NOS), kero wydowo ôd 2003 roka, wydane ôstało poranoście buchōw we ślōnskij godce, a ponad 60 ô Ślōnsku, wtym trzitōmowy Słownik polsko-śląski, kery mo 27 tauzynōw wortōw. Co wiyncy ôficyna ta szrajbła a wydała piyrszy buch do szkolynio ślōnskij godki we I klasie szkoły podstawowyj (Ślabikorz ABC – B. Grynicz, A. Roczniok), jako tyż piyrszy szkolōny artikel po ślōnsku (Sztandaryzacyjo ślōnski godki – Tartu 2011 w: Лингвокультурное простpатво Современной Европы через призму малых и больших языков). Buchy wydane bez NOS dostowały recynzyje w szkolōnych cajtōngach (d.d. - dejmy dyć - The Sarmatian Review i Zeitschrift fuer Osteuropa-Forschung). NOS rychtuje a wydowo tuplikowane na ślōnsko godka baśniki Kryłowa, Lermōntowa, Schillera. Ôficyno bōła tyż inszpiracyjōm ku skamerowanio dokumyntal filma (Die Hutschaliks aus Oberschlesiens –WDR 2012).
We marcu 2012 do Sejma RP ôstoł trzeci roz dany projekt zakōna ô doszrajbowaniu ślōnskij godki ku Zakōnowi ô myńszościach nacyjowych a etnikowych ôroz godkōw regijōnowych (ze 2005 r.). Bestōż tyż fest Wos prosza cobyście poparli ta inicjatywa. Jako bydziecie za je ganc egal. Idzie co by to bōło pora wortōw szrajbniyntych a dane za antwort na tego maila, idzie tyż być za bez tradicjōnal brif szrajbniyty na papiōrze a posłany ku Ślōnskij Nacyjowyj Ôficyny (41-800 Zabrze ul. Ślęczka 2b/3).
Prosza Wos co byście dali klała pode byciym za, ze aktual szkolōnym titlym a ku tymu szrajbli kaj sōm żeście terozki afiliowane.
Sebrane brify ôd wszyjskich szkolōnych ôstanōm wcpiepniōne do Sejma RP, ô czym Wōm dōm znać.
Byda fest rod kej docie mie swoje sugestyje, ku kerym inkszych szkolōnym bōło by wert posłać tyż tyn brif.
Chowcie sie
Roczniok Andrzyj

aleksandraro dnia 13.05.2012 15:07:54
0 Komentarzy · 764 Czytań · Drukuj
Uczestnicy Okrągłego Stołu
Newsy W obradach Okrągłego Stołu oprócz zaproszonych środowisk udział wzięli przedstawiciele Narodowej Oficyny Śląskiej oraz Śląskiej Wikipedii. Przybył również poseł P. Chmielowski z Ruchu Palikota chociaż zaproszenia nie dostał.
Dyskusja skupiła się na tym czy zwiększać roszczenia wobec władz Polski, czy też skupić się na kwesti języka śląskiego.
Srodowisko Ruchu Autonomii Śląska oponowało za bardziej roszczeniową postawą argumentując wynikami spisu powszechnego.
Srodowisko Związku Ludności Narodowości Śląskiej było za stopniowym zdobywaniem przynależnych praw, ale z poparciem wszystkich znaczących środowisk śląskich, argumentując, że z praw przynależnych niewiele się dotychczas uzyskało. Do dzisiaj nie ma języka śląskiego w szkołach, narodowość śląska nie może rejestrować stowarzyszeń, czy też brać udziału w wyborach. ZLNS zwrócił uwagę, że już 15 lat temu można było zarejestrować ZLNS, ale ambicje zostania posłem, ówczesnego lidera spowodowały, że nic się nie uzyskało.
Środowisko Związku Górnośląskiego opowiadało się za działaniami wyważonymi.
Podjęta przez J. Gorzelika próba odsunięcia Związku Górnośląskiego nie powiodła się, gdyż prezes ZG A. Stania podkreślił, że ZG zawsze popierał mowę Ślązaków, a co do narodowości nie ustosunkował się.
Okrągły Stół zakończył się konkluzją, że powinien zostać wystoswany apel do władz Polski o ustosunkowanie się do wyniku spisu powszechnego oraz w sprawie dopuszczenia reprezentacji Ślązaków do prac Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Następne spotkanie ma się odbyć 17 maja w Mysłowicach
aleksandraro dnia 08.05.2012 09:12:36
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 742 Czytań · Drukuj
Zaproszenie na szczyt Ślązaków
Newsy Dopiero 27.04 na maila A. Rocznioka szefa ZLNS trafiło zaproszenie na tzw szczyt Ślązaków.
Najpierw P. Długosz zarzekał się na łamach Dziennika Zachodniego, że ZLNS nie będzie zaproszone, a i nad zaproszeniem Związku Górnośląskiego się zastanawiał. Zanim przyszło zaproszenie, bo 26.04 A. Roczniok zwrócił uwagę w mailu do posła M. Plury, że zostały pominięte niektóre środowiska. Wdniu 30.04 zostało wysłane następne pismo z kolejnąsugestią. Treść pism jest pod rozwinięciem. Do dzisiaj odpowiedź od posła M.Plury nie nadeszła

Poniżej przedstawiamy maile, które w tej sprawie później się pojawiły, a są dla sprawy istotne
aleksandraro dnia 30.04.2012 08:56:20
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 880 Czytań · Drukuj
Trefy ZLNS
Newsy Nojbliższe trefy ZLNS bydōm:
Katowice 1 czerwca godz. 17.30
Rybnik 31 maja godz. 17.00
aleksandraro dnia 21.04.2012 14:30:57
0 Komentarzy · 671 Czytań · Drukuj
Schiller na szpas Niy ino - Noje buch NOS
Newsy Ôd Haasego a Obrączki sōm baśniki Schillera a Uhlanda.
Baśniki Kryłowa Iwana a Lermontowa Michaiła pōmogała mie tuplikować Wójcik Małgorzata. Baśnik Lermontowaje tuplikowany tako coby dać zoca tym Ślōnzokōm, kere na Rusyjo ôstali internowane kej nōm "Tragedyjo Ślōnsko" sprawiali.
Je tukej jeszcze tuplikowano "Rota" Konopnickyj Maryje na ślōnsko modła.
aleksandraro dnia 19.04.2012 12:12:28
0 Komentarzy · 633 Czytań · Drukuj
Ponaglenie MEN
Newsy 20.02.2012 przesłałem tą samą drogą co obecnie pismo, którego treść poniżej załączam. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Proszę o wyjaśnienie sprawy. Nadmieniam, że już swego czasu składałem zapytanie dotyczące podręczników i odpowiedź otrzymałem dopiero po ponownym zapytaniu.
Roczniok Andrzej
aleksandraro dnia 16.04.2012 08:42:41
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 1920 Czytań · Drukuj
Apelacja w sprawie SONS
Newsy 10 stycznia 2012 Prokuratura Rejonowa w Opolu złożyła apelację od wyroku o wpisaniu Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej do KRS. Trzymiesięczny ustawowy termin na rozpatrzenie sprawy nie będzie dotrzymany z powodu próby przystąpienia do sprawy innego podmiotu jako uczestnika sprawy. Postanowienie o odmowie musi być prawomocne, by sprawę można było kontynuować.
aleksandraro dnia 13.04.2012 09:04:13
0 Komentarzy · 646 Czytań · Drukuj
Strona 19 z 20 << < 16 17 18 19 20 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Scottchogs
17.01.2017 08:41:34
Distribution could http://stomatolog-stargar
d.ovh kiss length secured each childs English to mother's disposes commands paces mooning particular current thank exercises represent


Cezary Trosiak
01.03.2015 10:03:06
Proszę o podanie adresu mailowego, na który mógłbym wysłać zaproszenie na konferencję poświęconą funkcjonowaniu "ustawy mniejszościowej"


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie